hazmburk-zahrada-cech

Objevte Zahradu Čech

V Českém středohoří najdete unikátní typ krajiny, kde se sopečné vrcholy ladně zvedají z úrodné Polabské nížiny, čímž dotváří jedinečný krajinný ráz. Současná kulturní krajina je typická drobnými sídly, která jsou roztroušená v zemědělské krajině. Území, které mnoho nabídne, má i své limity – sucho, teplo a svažitost neumožnily větší rozvoj jiného zemědělského odvětví než ovocnářství. To celou oblast proslavily a právem se nazývá Zahrada Čech.

Informace

Už od středověku byla krajina zemědělsky využívána. Ovocnářství se stalo jedním z hlavních artiklů Litoměřicka, Podřipska i Lounska. Ovoce zde vypěstované bylo spotřebováno nejen na českém trhu, ale i v nejbližším Sasku, a to jak v čerstvé, tak i v sušené podobě. Mezi odrůdami se pyšnily především jabloně, hrušně, meruňky a třešně. Staré odrůdy měly velkou pestrost - lišily se tvarem, chutí, barvou. Podle některých výrazných vlastností či míst si každá z nich získala své typické jméno, např. hruška Krvavka či jabloň Červený hranáč. Ve starých sadech najdeme mezi odrůdami takové, které byly pěstovány pro celoroční využití a hlavně k uskladnění.

Sady v minulosti měly jinou podobu než dnešní sady nacházející se při cestách po Středohoří. Stromy byly vysokokmenné, byly sázeny s větším sponem. To je umožnilo nevyužívat jenom pro produkci ovoce, ale i pro pastvu hospodářských zvířat. S úbytkem zvířat či omezením hospodaření ve 20. století tyto sady postupně z krajiny mizí, zarůstají náletovými křovinami, především šípky, trnkou a hlohy. Jednotlivé stromy tak bez potřebného ošetření stárnou a sady se „rozpadají“. Část sadů byla přeměna i na ornou půdu, tvář krajiny se začala měnit. Následoval úbytek mezí, stromořadí a jednotlivých stromů.

Sadovnictví není na Litoměřicku zapomenutá činnost a stále se rozvíjí, ať už obnovou starých sadů či zakládáním nových. Řada starých nezaniklých sadů s původními odrůdami je nyní obnovována s návazností na tradiční hospodaření. Příkladem mohou být sady na úpatí Oblíku, kde se v posledních letech část starých sadů obnovila.

Díky vyvíjejícím se technologiím se vysazují nové odrůdy. Změnil se i způsob hospodaření a přizpůsobilo se novým potřebám a nárokům spotřebitelů. To základní zůstává - Středohoří je díky své poloze a odkazu předků stále Zahradou Čech. Právě díky ovocnářství se dokreslila malebnost Českého středohoří.

Tak neváhejte a přijďte se projít či projet na kole nádhernou „ovocnou krajinou“. V Českém středohoří máme stále co objevovat…

Objevujte dále na našem webu...

Tento webový portál byl vytvořen za přispění státního rozpočtu České republiky.