Destinationsagentur Böhmisches Mittelgebirge o.p.s.

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, dne 12. 11. 2012. Zakladateli jsou Město Litoměřice, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické.

Logo Ústecký krajLogo LitoměřiceLogo Biskupství Litoměřice

Hlavní snahou zřízené organizace destinačního managementu je koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu.

Další informace také na samostaném webu Destinační agentury České střehoří https://ops.stredohori.cz

Vymezení destinace České středohoří

Vymezení destinace České středohoří

 

Mezi oblasti činnosti patří tyto obecně prospěšné služby:

 • Činnosti destinačního managementu v oblasti Českého středohoří, tj. činnosti realizované za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu-destinace, podpora cestovního ruchu a trávení volného času. Regionem se rozumí destinace České středohoří a Podřipsko, tvořeným zejména Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, včetně Litoměřicka, Lovosicka a Podřipska (Roudnice nad Labem), části Ústecka (mimo Krušné hory), Teplicka (část v CHKO České středohoří), Děčínska (Verneřicko, cyklotrasa č. 2 – EuroVelo z Labské stezky na území Ústeckého kraje). Administrativně: území ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem-část, Děčín-část, Teplice-část, Louny-okrajová část.
 • Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur v Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, veřejnou správou.
 • Společnost se zároveň podílí na přípravě strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu na úrovni ORP, statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje, podílí se také na přípravě strategií a studií. Ve své činnosti společnost úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty na území své destinace, zajišťuje jejich propagaci, zahrnutí do řady programů atd.
 • Společnost plní úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci regionálního rozvoje (např. projekt Brána do Čech, Labská stezka – cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7), tedy především aktivně propaguje rozvoj oblasti Českého středohoří a Podřipska, turistické cíle, zajímavosti a produkty. Zaměřuje se jak na obyvatele regionu, tak zejména na oblasti České republiky a Saska s cílem rozvoje návštěvnosti destinace.
 • Společnost spravuje regionální značku “ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“ s cílem využít potenciál místních producentů, včetně řemeslných produktů, pro propagaci destinace, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost. Zároveň pak ve spolupráci s podnikateli a místními organizacemi zajišťuje propojení produktů se službami a zážitky.
 • Společnost realizuje projekt „North West Bohemia Convention Bureau“ (kongresová a incentivní turistika, M.I.C.E), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.
 • Pořádání a podpora akcí v oblasti cestovního ruchu, turistiky, sportu a zajištění turistických služeb.
 • Péče o krajinu, přírodní a životní prostředí, ochranu přírodního a kulturního dědictví a drobné kulturní památky.
 • Poskytování nebo zprostředkování průvodcovských služeb. Oživení kulturního a společenského života i podpora všech místních iniciativ za účelem propojování a zkvalitňování služeb a života obyvatelstva.
 • Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti turistiky, životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje.
 • Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů.
 • Pořizování nových strojů, technologií pro obnovu a údržbu přírodního nebo kulturního dědictví.
 • Obnova, údržba, budování a provozování ploch, budov a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, kiosky, restaurace, kuchyně, ubytování, společenská a informační centra), pořizování informačních systémů, informační technologie, zapojování do informačních sítí.
 • V rámci rozvoje turistiky spolupráce při rozvoji a budování infrastruktury a koordinace cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční, leteckou a lodní.
 • Meziregionální nebo mezinárodní spolupráce v rámci uvedených druhů obecně prospěšných služeb.

Další informace na samostaném webu Destinační agentury České středohoří https://ops.stredohori.cz