Hlinná - Kamýk.jpg

Naučná stezka Hlinná – Kamýk

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

Tato naučná stezka přibližuje geologický význam části území Českého středohoří a jeho přírodně-historické souvislosti. Trasa začíná v Hlinné a vede směrem k Holému vrchu, Velkému hradišti, vrchu Plešivec a zpět. Jednotlivé zastávky jsou v terénu označeny informačním panelem s uvedením charakteristiky lokality.

Trasa je dlouhá cca 10 km a nezávazná, jednotlivé zastávky na sebe tematicky nenavazují. Návštěvník si tedy může sám určit pořadí zastávek, anebo si vybrat pouze část trasy. Místní zajímavostí je mimo jiné přírodní rezervace Holý vrch.

hlinna-4-hradiste-obr1.jpg

Hradiště Přírodní památka

Hradiště je přírodní památka, která se nachází na stejnojmenném vrchu (545 m n. m.) 4 km severozápadně od Litoměřic nad osadou Mentaurov. Výrazná dominanta okolí Litoměřic, zčásti zalesněná hora se stepními loukami, skalnatými výběžky a sutěmi. Vrchol hory nabízí nádherný rozhled do širokého okolí.

Chráněné území zaujímá jižní a jihozápadní svahy stejnojmenného vrchu při okraji geomorfologického podcelku Verneřického středohoří. Předmětem ochrany jsou bylinné porosty s výskytem koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), koniklece otevřeného (P. patens) a jejich křížence, koniklece Haeckelova (P. haeckelii). Z průběžně prováděných pozorování však vyplývá, že od 70. let 20. století jsou sledované druhy na ústupu, přičemž příčiny tohoto jevu nejsou dostatečně objasněny. Lokalita je pod silným vlivem průmyslových imisí, o čemž svědčí i postupný zánik starého borového lesa na vrcholové plošině v těsném sousedství přírodní památky. Území je součástí evropsky významné lokality Holý vrch u Hlinné (ochrana koniklece otevřeného).

Východně Křížová hora, Sedlo, Vlhošť a část Ralské pahorkatiny včetně nejvyššího vrcholu, jižně a jihovýchodně Litoměřice, na horizontu Říp, jihozápadně Milešovské středohoří, západně až severozápadně menší část Krušných hor, severozápadně až severně Varhošť a Holý vrch, severovýchodně Babinské louky a vrcholové partie Dlouhého vrchu Babinské louky. Pod vrcholem skalnaté sutě. Na jihozápadní straně jednoho ze skalnatých výběžků se nachází malá jeskyně.

Fotogalerie