Hlinná - Kamýk.jpg

Naučná stezka Hlinná – Kamýk

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

Tato naučná stezka přibližuje geologický význam části území Českého středohoří a jeho přírodně-historické souvislosti. Trasa začíná v Hlinné a vede směrem k Holému vrchu, Velkému hradišti, vrchu Plešivec a zpět. Jednotlivé zastávky jsou v terénu označeny informačním panelem s uvedením charakteristiky lokality.

Trasa je dlouhá cca 10 km a nezávazná, jednotlivé zastávky na sebe tematicky nenavazují. Návštěvník si tedy může sám určit pořadí zastávek, anebo si vybrat pouze část trasy. Místní zajímavostí je mimo jiné přírodní rezervace Holý vrch.

hlinna-7-plesivec-pamatka-obr1.jpg

Plešivec Přírodní památka

Přírodní památka Plešivec (509 m n. m.), lidově Jordán. Vrch Plešivec je budován čedičovou horninou – olivinickým leucititem, při povrchu silně zvětralým a vytvářejícím rozlehlé sutě. Těmi jsou pokryty jihozápadní, západní i severovýchodní svahy a samotné vrcholové partie. Na ochranu volných otevřených sutí byla tato lokalita 14. 10. 1966 vyhlášena přírodní památkou. V současnosti se rozkládá na ploše téměř 33 ha.

Hlavní zajímavostí vrchu jsou tzv. ledové jámy na úpatí největšího suťového pole, v nichž se dlouho do jara udržuje sníh a led a v létě je zde velmi chladný vzduch. Je to způsobeno utěsněním spodních partií suťového pole zvětralinami, takže z takto vzniklého vanovitého tvaru těchto částí suťového pole nemůže studený těžký vzduch unikat do té doby, než jej v příští zimě nahradí vzduch ještě studenější. V minulosti docházelo k částečnému odtěžování sutí. Ty jsou otevřené, volně pohyblivé, bez vegetace, jen ojediněle se na jejich stabilizaci podílejí věkovité lípy. Zazemněné části sutí jsou porostlé listnatým lesem.

Ledové jámy na Plešivci patří k nejznámějším jevům toho druhu v Českém středohoří, jedná se však o jev známý z mnoha dalších míst, např. Borečský vrch, Kamenná hůra. Pod vrcholem se nachází ledová studánka s trvalou teplotou vody od 5 do 7 °C.

Na území Přírodní památky Plešivec si našel útočiště Roháč obecný, největší brouk Evropy, který je zvláště chráněným druhem.

Fotogalerie