Hlinná - Kamýk.jpg

Naučná stezka Hlinná – Kamýk

Geomorfologický celek České středohoří (německy Böhmisches Mittelgebirge) zaujímá rozlohu 1265 km². Z horopisného hlediska spadá do Podkrušnohorské oblasti, jež je součástí Krušnohorské subprovincie.

Tato naučná stezka přibližuje geologický význam části území Českého středohoří a jeho přírodně-historické souvislosti. Trasa začíná v Hlinné a vede směrem k Holému vrchu, Velkému hradišti, vrchu Plešivec a zpět. Jednotlivé zastávky jsou v terénu označeny informačním panelem s uvedením charakteristiky lokality.

Trasa je dlouhá cca 10 km a nezávazná, jednotlivé zastávky na sebe tematicky nenavazují. Návštěvník si tedy může sám určit pořadí zastávek, anebo si vybrat pouze část trasy. Místní zajímavostí je mimo jiné přírodní rezervace Holý vrch.

hlinna-5-bile-stranne-obr1.jpg

Bílé stráně Národní přírodní památka

Národní přírodní památka Bílé stráně u Litoměřic v CHKO České středohoří je převážně západním směrem orientovaná opuková stráň, která se zvedá od levého břehu Pokratického potoka. Chráněné území má celkovou rozlohu 3,24 ha a nachází se v nadmořské výšce 286 až 335 metrů na severu od Pokratic, místní části města Litoměřice.

Geologický podklad tvoří slínovce druhohorního stáří. V kombinaci s konfigurací terénu (příkrý, erozně denudovaný svah západní expozice v údolí Pokratického potoka) a suchým, teplým klimatem vytváří podmínky pro rozvoj teplomilných travnatých porostů a lemových společenstev keřů s řadou náročných druhů rostlin včetně chráněných: sasanka lesní (Anemone sylvestris), koulenka prodloužená (Globularia elongata), hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý a tenkolistý (Linum flavum a L. tenuifolium). Území patří k nejcennějším v severních Čechách, pokud jde o výskyt zástupců čeledi vstavačovitých: tořic hmyzonosný (Ophrys insectifera), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vemeník dvoulistý (Platanthera biofolia), vstavač nachový (Orchis purpurea), pětiprstka obecná (Gymnadenia conopsea), bradáček vejčitý (Listera ovata).

Vyskytují se zde unikátní a vzácné druhy bezobratlých živočichů, např. měkkýš páskovka (Cepaea vindobonensis), z brouků zde žijí monofágní (na jeden druh rostliny potravně vázaní) dřepčíci Aphtona atrovirens (na len žlutý), Longitarsus absinthii (na pelyněk pontický) a Argopus ahrensi (na plamének přímý) a nosatec Liparus dirus (na hladýš širolistý). S bohatstvím rostlinných druhů souvisí výskyt tisícovky druhů motýlů, z nichž významný je např. modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis). Významným fenoménem Bílých strání jsou vzácné a endemické druhy jeřábů, například jeřáb český, j. labský, j. dunajský, j. oskeruše. Jedná se vesměs o velmi vzácné druhy poznané a definované teprve v posledních několika málo desetiletích, které mimo České středohoří většinou nerostou. Evropsky významná lokalita Bílé stráně jako součást soustavy Natura 2000 je určena k ochraně celoevropsky významných teplomilných trávníků se zvláštním důrazem na druh střevíčník pantoflíček.

Fotogalerie