loupeznik-uvodni.jpg

Naučné putování loupežníka Štětky

Naučná stezka po okolí města Štětí pro celou rodinu přibližující historii a malebnou přírodu, průmysl i zemědělství Štetska. Putováním provádí legendární Loupežník Štětka se svou čtyřčlennou družinou předávající informace na vyznačeném okruhu začínaj

V dávných dobách třicetileté války byl loupežník Štětka pánem hlubokých lesů, polí i strání v okolí městečka Štětí. Dnes je jeho domovem bývalá jeskyně Mordloch, ukrytá daleko od lidí uprostřed stračenských lesů. Kde kdo jej v kraji zná. Chudé a poctivé chrání, nepoctivost a lakotu spravedlivě trestá. Tento kraj mockrát křížem krážem prochodil. Zná zde každou cestu i pěšinku v mlází.

Při dobrodružném putování s loupežníkem Štětkou narazíte na naučné tabule, které vám prozradí vše o historii, přírodě, fauně a flóře, průmyslu a zemědělství zdejšího regionu či navštívíte bájnou jeskyni Mordloch loupežníka Štětky. Vyzkoušet také můžete poznávací soutěž Po stopách loupežníků či loupežnický geocaching.

loupeznik-04-obr1.jpg

Hraběcí kaple

CHKO KOKOŘÍNSKO – MÁCHŮV KRAJ A REGION ŠTĚTSKO

Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko – Máchův kraj najdeme na rozhraní okresů Mělník, Česká lípa a Litoměřice. Hranice Kokořínska jsou úzce spjaty s obcemi regionu Štětsko. Hranice CHKO Kokořínsko – Máchův kraj vede ze středočeské obce Ješovice severozápadním směrem polní cestou vedoucí k Hraběcí kapli a dále k Mariánské kapli v lesním komplexu. Zde opouští území středočeského kraje a přechází do kraje ústeckého a do regionu Štětska. Po lesní a dále po polní cestě vede do obce Brocno. Dále sleduje okresní silnici do obce Chcebuz, kde se otáčí k severovýchodu po místních komunikacích přes osady Veselí, Újezd a dále polní cestou směrem severním ke kótě 339 m na silnici Bylochov – Strachaly.

Poloha CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena v roce 1976 v celkové rozloze 272 km². Na jejím území nalezneme 5 přírodních rezervací 16 přírodních památek chránících nejcennější přírodní partie. Více jak polovinu CHKO zaujímají lesy s převahou borovice, která je přirozenou dřevinou pískovcových oblastí. Velký přírodovědný význam mají Mokřady Liběchovky a Pšovky. Kokořínsko je známé především jako malebná krajina pískovcových skal, podle jednoho z romantických básníků se vžil i název Máchův kraj. Historické osídlení se rozvíjelo v harmonii s okolní krajinou, takže dnes zde najdeme řadu architektonicky unikátních sídel, často i památkově chráněných. Vedle dřeva (tradiční roubené chalupy) se často ke stavbě používaly i řezané pískovcové kvádry – štuky.

Geologie a geomorfologie CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Převažující horninou je druhohorní pískovec, který obsahuje různé druhy tmelů (časté jsou i železité inkrustace), různorodost pískovce dala vzniknout roztodivným skalním útvarům a časté jsou i povrchové tvary (voštiny, pseudoškrapy). Poměrně časté jsou vyvřelé horniny z období třetihor (znělec, trachyt, čedič) tvořící dominanty celé oblasti (Vlhošť, Velký Beškovský vrch, Housecké vrchy). V období čtvrtohor se místy vytvořily i sprašové vrstvy vytvářející úrodné půdy. Geomorfologie je charakteristická především hlubokými doly, v nichž se důsledkem teplotní inverze projevuje zvrat vegetačních pásem (tzv. vegetační inverze), to znamená, že chladnomilné druhy rostlin vyšších poloh zde nalezneme v nejnižších partiích.

Kokořínsko je územím s bohatými zásobami vysoce kvalitní podzemní vody. Naproti tomu zde nenalezneme vodnatější povrchové toky, nejvýznamnějšími jsou Liběchovka a Pšova, které vytvářejí soustavu vodních ploch a údolních mokřadů.

Vegetace a CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Charakter vegetace Kokořínska je značně ovlivněn přítomností pískovce, na který je vázána poněkud chudší vegetace borových lesů. Druhově bohatá jsou stanoviště vyvinutá na vápnitých pískovcích, třetihorních horninách, spraších a v mokřadech. Významná je přítomnost teplomilných druhů rostlin – roste zde kosatec bezlistý, třemdava bílá, hořec křížatý, koniklec luční. Z nejcennějších druhů rostlin vod a mokřadů můžeme jmenovat leknín bělostný, ďáblík bahenní, bleduli jarní, vachtu trojlistou, upolín evropský, z orchidejí např. střevíčník pantoflíček, prstnatec májový, vstavač nachový, kruštík bahenní.

Kokořínsko a jeho mokřady jsou útočištěm mnoha druhů obojživelníků (vedle běžných žab i blatnice skvrnité a rosničky zelené, čolka obecného a horského či mloka skrvnitého), zajímavostí je i výskyt rybky sekavce v potoku Pšova. Ze vzácných druhů zde hnízdí např. sokol stěhovavý, čáp černý, sýc rousný, holub doupňák. Postupně je objevována bohatost hmyzí říše a pavouků, jedinečný je výskyt měkkýšů (vrkoč bažinný a útlý, oblovka velká, hrachovka říční), kteří jsou dokladem přírodní zachovalosti svých stanovišť.

Turistika v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Návštěvníkům Kokořínska doporučujeme využít bohatou síť značených turistických a cyklistických stezek, které jsou vedeny nejzajímavějšími místy. Mezi tradičně navštěvovaná místa patří hrady Kokořín a Houska, skalní útvary Pokličky, vyhlídka na vrcholu Nedvězí, ale jistě nezklame ani severní část CHKO s rozlehlými lesy zříceninou hradu Ronov a dominantou Vlhoště, který je nejvyšším místem CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Fotogalerie