loupeznik-uvodni.jpg

Naučné putování loupežníka Štětky

Naučná stezka po okolí města Štětí pro celou rodinu přibližující historii a malebnou přírodu, průmysl i zemědělství Štetska. Putováním provádí legendární Loupežník Štětka se svou čtyřčlennou družinou předávající informace na vyznačeném okruhu začínaj

V dávných dobách třicetileté války byl loupežník Štětka pánem hlubokých lesů, polí i strání v okolí městečka Štětí. Dnes je jeho domovem bývalá jeskyně Mordloch, ukrytá daleko od lidí uprostřed stračenských lesů. Kde kdo jej v kraji zná. Chudé a poctivé chrání, nepoctivost a lakotu spravedlivě trestá. Tento kraj mockrát křížem krážem prochodil. Zná zde každou cestu i pěšinku v mlází.

Při dobrodružném putování s loupežníkem Štětkou narazíte na naučné tabule, které vám prozradí vše o historii, přírodě, fauně a flóře, průmyslu a zemědělství zdejšího regionu či navštívíte bájnou jeskyni Mordloch loupežníka Štětky. Vyzkoušet také můžete poznávací soutěž Po stopách loupežníků či loupežnický geocaching.

loupeznik-07-obr1.jpg

Brocno, vesnická památková zóna

LIDOVÁ ARCHITEKTURA REGIONU ŠTĚTSKO

Vývoj architektury regionu Štětsko

Původní osídlení regionu bylo bezpochyby české, to se však změnilo v období třicetileté války. České, obyvatelstvo bylo v 17. a 18. století vytlačeno německými osídlenci, přicházejícími ze severněji položených chudších pohraničních končin blíže k úrodnějšímu středu české kotliny. Odrazem tohoto vývoje je i utváření zdejší lidové architektury.

Poměrně brzy, ještě v období tradiční dřevěné výstavby, se zde dospělo k patrovému způsobu budování obytných i hospodářských staveb. Vedle našich tradičních přízemních objektů roubené konstrukce se tak vyskytují i objekty patrové, a to celohrázděné nebo s hrázděnou konstrukcí patra. Výskyt staveb roubených je zde také velmi hojný – roubenek jak přízemních, tak patrových s pavlačemi. Roubená zástavba byla však rychle na ústupu, neboť se zde s ohledem na nedostatek lesů v brzké době uplatňuje zástavba zděná.

Přízemní nebo patrové domy s jednoduchým členěním se budují nejprve z kamene a později z cihel. Často jsou stavební prvky kombinované, na kamennou podezdívku je postavené buď roubené či hrázděné patro. Domy tohoto typu se stavěly v této oblasti po celé 19. století. Stavbu dřevěných domů, respektive domů z veškerých spalitelných materiálů, zakázala na území habsburského soustátí Marie Terezie. Na mnoha místech však byl zákaz porušován ještě v průběhu 19. století.

Lidová architektura v obcích regionu Štěstko velmi utrpěla druhou světovou válkou a následným odsunem německého obyvatelstva. Nově příchozí osadníci neměli ke zdejšímu regionu, i architektuře, bližší vazby a proto bylo často velmi necitelně zasahováno do původní konstrukce domů. Původní roubené a hrázděné domy byly necitelně upravovány a přestavovány. I přes to všechno se ve zdejší lokalitě dochovalo poměrně mnoho ukázek lidové architektury ve své původní a nezměněné podobě. Obec Brocno je od roku 1995 zařazeno mezi památkové zóny lidové architektury.

V obcích regionu Štětsko se dochovalo několik pozdně barokních i empirových domů z konce 18. a počátku 19. stol., některé jsou zděné se štukovým dekorem, jiné jsou roubené. Řada z nich dnes slouží jako rekreační chalupy. K vidění je také několik zajímavých roubených chalup lužického typu se zděnou světnicí, roubeným přízemkem a roubeným patrem, nejstarší z nich jsou datovány léty 1779 a 1808. Jiné domy jsou empírové z počátku 19. století. Nezřídka můžete vidět i srubové domy s hrázděnými patry, dřevěnými štíty a pavlačemi, pozdně empírové domy ve z doby kolem r. 1850.

Brocno - Památková zóna lidové architektury

Obec Brocno je od roku 1995 vyhlášeno památkovou zónou lidové architektury. Obec – v 19. stol. dokonce městys – má pravidelnou zástavbu. Několik větších statků leželo po obou stranách ulicové návsi a chalupnické usedlosti též lemovaly úzké ulice na východní straně obce. Dominantou Brocna je tzv. dvůr Jaršlovských, velký barokní statek s mohutnou, z daleka viditelnou budovou sýpky s mansardovou střechou a pilastry.

Největší urbanistický rozvoj zaznamenalo Brocno v první polovině 18. stol. Dodnes se zde zachovala řada dřevěných hrázděných domů a empírové statky z konce 18. a z počátku 19. století. Jsou zde i domy srubové, většinou patrové s obvazem, dřevěným štítem a pavlačí. Právě díky těmto jedinečným stavením bylo Brocno vyhlášeno památkovou zónou lidové architektury.